Arkadiusz ZYCH

{dddd}, {dd} {MMMM} {yyyy} {HH}:{mm}

Goldex

UKHT Ósemka Tarnowskie Góry

Kolonie

Witajcie na stronach naszego klubu!

szukaj na stronie...

Uczniowski Klub Hokeja na Trawie

Nasi sponsorzy

Brak komunikatów

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU HOKEJA NA TRAWIE

„ ÓSEMKA”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. ;

& 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę UCZNIOWSKI KLUB HOKEJA NA TRAWIE „ÓSEMKA”, zwany dalej „Klubem”.

& 2

Terenem działania Klubu jest obszar województwa śląskiego, miasto Tarnowskie Góry –Szkoła Podstawowa nr. 8 przy ul. Janasa 11 ,oraz SP 15 ul Litewska 6. A siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr. 8 ul .Janasa 11 , 42-612 Tarnowskie Góry

& 3.

1. Klub działa zgodnie z Ustawami: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz. 04 z późn. zm.), Ustawa o sporcie z dnia 25.06.2010r. (Dz. U. Nr 127 poz. 857)

Art. 6 Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010r. (DZ. U. Nr 127 poz. 857; Nr 15 poz. 1014).

2, Ustawa o Pożytku Publicznym i Wolontariacie oraz niniejszym statutem.

& 4.

1. Klub posiada osobowość prawną.

2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

3. W Klubie działają następujące sekcje:

a) Hokeja na trawie

b) Turystyki

c) Badmintona

4. W Klubie za zgodą Zarządu mogą być tworzone nowe sekcje.

& 5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

& 6.

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

& 7.

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę, flagę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, oświadczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

& 8.

1. Celem Klubu jest:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania

Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport

- edukacja, nauka i wychowanie przez sport

pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych przez organizację

wypoczynku i zajęć sportowych

- prowadzenie działań na rzecz niepełnosprawnych poprzez sport

- prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów

i współpracy między społeczeństwami poprzez sport

- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki

zdrowotnej i krajoznawstwa poprzez sport

2. Klub realizuje swoje cele poprzez:

a) współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu

zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu

b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych

c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych

d) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu

e) organizowanie zajęć z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

(obozy sportowe i sportowo – rekreacyjne)

f) prowadzenie innych form działań związanych z integracją europejską i rozwojem

wspólnot.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

& 9.

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) uczestników

c) honorowych

d) wspierających

& 10.

1. Członkowie zwyczajni są to osoby, które ukończyły 18-ty rok życia, mające bierne i

czynne prawo wyborcze i są przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji , licencji zawodniczej lub trenerskiej – instruktorskiej oraz rodzice niepełnoletnich

członków klubu.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą

rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym

w ust.1.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużeni

szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie

Klubu na wniosek Zarządu.

4. Członkami wspierającymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za

granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, uznające i

wspierające materialnie cele Klubu.

& 11.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący

b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniach

na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania

d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

- 3 –

2. Członkowie – uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem

biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem

biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem

czynnego prawa wyborczego.

& 12.

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu

b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu

c) stałego podnoszenia poziomu sportowego

d) udziału w mistrzostwach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub

e) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne

Zebranie Członków w kwocie 30 zł.

.

& 13.

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie

b) rozwiązania się stowarzyszenia

c) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu

d) śmierci.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie -

zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków

w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd

w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego

naruszenia postanowień statutu i uchwał.

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień

statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych

i działalności szkoleniowej Klubu.

5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje

stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV

Władze Klubu

& 14.

Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

& 15.

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub

jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

- 4 –

& 16.

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co dwa lata sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się

Klubu oraz sprawach majątkowych

b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz

e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

f) uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia

lub zawieszenia w prawach członka

h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

& 17.

W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

& 18.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów, przy obecności

co najmniej ½ ogólnej liczby członków z głosem stanowiącym w pierwszym terminie i bez względu na liczbę tych członków w drugim terminie.

& 19.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane na skutek:

a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów

b) wniosku Komisji Rewizyjnej

c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od

zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których

zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd

zawiadamia członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania

Członków.

& 20.

Zarząd jest organem Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

& 21.

Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd może wymieć bądź uzupełnić skład zarządu o 1/3 członków.

Zarząd ze składu wybiera Prezydium w skład którego wchodzą Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członek Zarządu.

Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz.

Prezydium otrzymuje kompetencje Zarządu jednomyślną uchwałą Zarządu. Kompetencje Prezydium mogą być cofnięte uchwałą Zarządu.

- 5 –

& 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu

- realizowanie uchwal, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków

- kierowanie całokształtem działalności Klubu

- zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu

- uchwalanie planów działania i planów finansowych

- zwoływanie Walnych Zebrań Członków

- przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu

- podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia osób w Klubie

- podejmowanie innych uchwał dotyczących Klubu

- podejmowanie uchwał w sprawie nakładania kar na zawodników trenerów ,działaczy oraz

osób zatrudnionych w Klubie.

- podejmowanie uchwał w sprawie nazwy Klubu.

& 23.

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

& 24.

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

& 25.

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

4. Do ważności uchwał konieczna jest obecność ½ członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwały dotyczącej uprawnień Prezydium. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

& 26.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

- 6 –

4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zadania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:

- będąca członkiem Zarządu Klubu ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia - skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy nieumyślnej

- pobierająca z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie wyższe niż określone w art.8

pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi

& 27.

W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom przysługuje prawo kooptacji.

1, W przypadku pozyskania sponsora strategicznego Zarząd ma prawo jego kooptacji.

2.. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby

członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

& 28.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Klubu składają się:

a) darowizny, dotacje

b) wpływy z organizacji imprez.

& 29.

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza lub Głównego Księgowego względnie osób upoważnionych uchwałą Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

& 30

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków z głosem stanowiącym Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

& 31.

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków z głosem stanowiącym Walnego Zebrania.

- 7 –

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa przeznaczenie majątku Klubu.

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego

z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

& 32.

Zabrania się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy

pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami

bliskimi”

- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organu lub pracowników

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w

szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach

- wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich

osób bliskich.

Statut niniejszy zatwierdzono Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 20-12-2019 r

Tarnowskie Góry, 20-12-2019 r

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Prezes UKHT „ÓSEMKA”

Norbert Górski Dariusz Masłyka

Ósemka © 2014 • WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Ta strona wykożystuje pliki cooki. Więcej informacji w sekcji

Polityka Prywatności